Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych Im. Cichociemnych W Gliwicach
 


ZSET/Pzp/02/2019 Gliwice,  18-04-2019 r.
nr kor.  
Dotyczy: Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach” 

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający uzupełnia zapisy SIWZ w zakresie pkt. 19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

jest zapis:
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:

nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru
cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
doświadczenie w realizacji szkolen Wb=40,00

gdzie:
Cmin – najniższa cena
Cof – cena badanej oferty
Ca – liczba punktów w kryterium
Wa – waga w ocenianym kryterium

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalna liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaka może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższa liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawa pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasada „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

 

powinno być
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

kryteria:

nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru
cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
doświadczenie w realizacji szkoleń Wb=40,00 D

 

gdzie:
Cmin – najnizsza cena
Cof – cena badanej oferty
Ca – liczba punktów w kryterium
Wa – waga w ocenianym kryterium „cena”
D – liczba punktów w kryterium ” doświadczenie w realizacji szkoleń „
Wb – waga w ocenianym kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”
Całkowita liczba punktów jest równa sumie Ca + D
Kryterium ” doświadczenie w realizacji szkoleń „
1. Ocenie w ramach kryterium będzie podlegać liczba kursów/szkoleń przeprowadzonych przez Wykonawcę wskazana przez Wykonawcę w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ (z zastrzeżeniem, że każda usługa, o której mowa powyżej, dotyczyła następującego zakresu tematycznego: –
część nr 1: ” Kierowca operator wózków jezdniowych”
Część nr 2 Kurs: ” Magazynowanie materiałów niebezpiecznych”
Część nr 3 Kurs: ” Kurs kadrowo-płacowy z obsługą programu PŁATNIK „
Część nr 4 Kurs: ” Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia „
Część nr 5 Kurs: ” Kurs akademia fotografii”
Część nr 6 Kurs: ” Warsztaty animacji filmowej „
Część nr 7 – ” Warsztaty z produkcji spotu reklamowego”

Pod uwagę będą brane szkolenia/kursy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dotyczące zakresu tematycznego dotyczącego części

2. Punkty w kryterium „doświadczenie w realizacji szkoleń” będą przyznawane w skali od 0 do 100 punktów w zależności od liczby zrealizowanych szkoleń/kursów wskazanych w ZAŁĄCZNIKU nr 5 do SIWZ (z uwzględnieniem wagi 40%):
– jeżeli liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów wynosiła 1, przyznanych zostanie 0 pkt;
– jeżeli liczba szkoleń/kursów przeprowadzonych przez daną osobę wynosiła 2, przyznanych zostanie 25 pkt;
– jeżeli liczba szkoleń/kursów przeprowadzonych przez daną osobę wynosiła 3, przyznanych zostanie 50 pkt;
– jeżeli liczba szkoleń/kursów przeprowadzonych przez daną osobę wynosiła 4, przyznanych zostanie 75 pkt;
– jeżeli liczba szkoleń/kursów przeprowadzonych przez daną osobę wynosiła 5, przyznanych zostanie 100 pkt.
Niezależnie od liczby przedstawionych dodatkowo kursów, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach ww. kryterium wynosi 40 pkt. Wskazanie dla danej osoby większej liczby szkoleń/kursów niż 5 nie będzie przez Zamawiającego dodatkowo punktowane.
3) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29-04-2019 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego – ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH W GLIWICACH ul. Sikorskiego 132, 44-103 Gliwice, sala nr 28 w dniu 29-04-2019 r. o godz. 09:30.
Z poważaniemBeata Damulewicz-Pawełek

Dyrektor Jednostki

Kopia aa.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych Im. Cichociemnych W Gliwicach
ul. Władysława Sikorskiego 132
44-103 Gliwice
zset.strefa.pltel. +48 32 (32) 279-66-96
fax +48 32 (32) 279-66-97
sekretariat@zset.gliwice.eu

ZAŁĄCZNIKI:

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia