Rekrutacja 2018 – 2019

Rejestracji do systemu rekrutacyjnego dokonuje się na stronie internetowej od 18 maja 2018: 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

prezentacja kierunków i szkoły 1

prezentacja kierunków i szkoły 2

I. Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty podczas rekrutacji w naszej szkole

Technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów:
– język polski,
– matematyka,
– informatyka,
– plastyka/zajęcia artystyczne.
Technik ekonomista ze specjalnością policyjno – prawną oraz logistyk ze specjalnością wojskową:
– język polski,
– matematyka,
– wychowanie fizyczne,
– edukacja dla bezpieczeństwa.
Górnik eksploatacji podziemnej:
– język polski,
– matematyka,
– wychowanie fizyczne
– geografia

II. Termin składania wniosków przez kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych wraz z odpowiednią dokumentacją:

 • od 18 maja do 18 czerwca 2018 r.

III.  Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wszystkich typów (w tym szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego, w publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkole ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej)

  1. od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

  1. do 5 lipca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponagimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

  1. 6 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych (z podziałem na oddziały w przypadku kandydatów zakwalifikowanych);

  1. od 6 lipca 2018 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

  1. od 6 lipca 2018 r. do 12 lipca 2018 r. potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu ;

  1. 13 lipca 2018 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

  1. do 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkołyskładanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Ważne dokumenty: