OGŁOSZENIE PRZETARGU – nr 577084-N-2019 z dnia 2019-07-25 r.

 

Oznaczenie sprawy: ZSET/Pzp/05/2019
nr kor.:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych Im. Cichociemnych W Gliwicach
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”

 

Ogłoszenie nr 577084-N-2019 z dnia 2019-07-25 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach: Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 27658625600000, ul. ul. Władysława Sikorskiego 132 , 44-103 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0 32 279 66 96, e-mail szkola@zset.edu.pl, faks 0 32 279 66 97.
Adres strony internetowej (URL): http://zset.strefa.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://zset.strefa.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH W GLIWICACH ul. Sikorskiego 132, 44-103 Gliwice, sekretariat szkoły, I pietro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”
Numer referencyjny: ZSET/Pzp/05/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach organizowane w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”. Zamówienie jest realizowane przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 2. Celem realizowanych w ramach projektu kursów i szkoleń zawodowych jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów i uczennic ZSET w Gliwicach. 3. Data rozpoczęcia realizacji szkoleń/kursów winna być uzgodniona i zaakceptowana przez dyrektora uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach (zwanym dalej Odbiorcą Usługi). 4. Dokładne daty rozpoczęcia zajęć dla grupy będą zależały od decyzji Odbiorcy usługi. Szkolenie będzie odbywać się na terenie uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 132 od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych przez Odbiorcę usługi. Za zgodą Odbiorcy usługi zajęcia mogą odbywać się również w weekendy oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z miesięcznym harmonogramem form wsparcia opracowanym w uzgodnieniu z Odbiorcą usługi. 6. Odbiorca usługi zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia zajęć w określonych dniach na inny termin, o czym poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej z dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku odwołania zajęć suma godzin zajęć nie ulegnie zmniejszeniu, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 7. Wykonawca zezwoli osobom upoważnionym przez Odbiorcę usługi na udział w zajęciach w każdym czasie, w celu przeprowadzenia oceny realizacji usługi. 8. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca prowadzenia zajęć. 9. Wykonawca zapewnia urządzenia i materiały oraz sprzęt ochronny niezbędne do przeprowadzenia szkolenia 10. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie papierowej. 11. Wykonawca umożliwi uczestnikom odrobienie nieobecności na danym kursie, zapewniając 1 dodatkowy dzień na konsultację, gdzie 1 konsultacja będzie odrobieniem 1 nieobecności. Na każdej konsultacji uczestnik odrabiający zajęcia będzie podpisywał listę obecności potwierdzającą odrobienie zajęć, przejdzie test potwierdzający przyswojenie materiału odpowiadającego zakresowi tematycznemu z poszczególnych dni swojej nieobecności 12. Wykonawca obejmie ubezpieczeniem NNW wszystkich uczestników przekazanych listą przez Zamawiającego, na cały okres czas trwania kursów zawodowych 13. Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do każdej części do: a) przedstawienia do akceptacji Odbiorcy usługi programu zajęć w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy; b) prowadzenia pełnej dokumentacji, tj. dziennika zajęć dla każdej grupy, list obecności uczestników; c) uczestniczenia w zaplanowanych przez Odbiorcę usługi spotkaniach z kadrą, jeśli Odbiorca usługi uzna takie uczestnictwo za konieczne. Wykonawca będzie informowany z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie spotkania; d) niezwłocznego (do dwóch dni od daty zajęć) informowania Odbiorcy usługi o nieobecnościach uczestników na zajęciach. Informacja taka powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zset.gliwice.eu; e) prowadzenia zajęć zgodnie z miesięcznym harmonogramem form wsparcia opracowanym w uzgodnieniu z Odbiorcą usługi; f) wydania zaświadczeń lub certyfikatów dla uczestników szkoleń/kursów (1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). B. INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie zajęć wg niżej wymienionych rodzajów i składa się z 6 części, których szczegółowy opis znajduje się poniżej: Część nr 1 Kurs: ” Kurs kadrowo-płacowy z obsługą programu PŁATNIK ” Liczba grup: 4 grupy uczniów Łączna liczba uczniów: 38. Kurs realizowany w wymiarze 65 godzin zegarowych dla każdej grupy W ramach kursu omówione zostaną zagadnienia z: prawa pracy, dokumentacji osobowej, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń za czas pracy i czas choroby, naliczania zasiłków chorobowych oraz innych zasiłków, obsługi programu Płatnik. Po zakończeniu kursu uczestnik/czka musi otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, które powinno być zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). W przypadku firm szkoleniowych prowadzących działalność gospodarczą, zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń w formach pozaszkolnych dopuszcza się wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach własnych, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie musi zawierać wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera przywołane rozporządzenie. Dodatkowo zaświadczenia powinny być opatrzone znakiem funduszy europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny według wzoru zamieszczonego na stronie: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 Wykonawca zapewni przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji kursu. Część nr 2 Kurs: ” Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia ” Liczba grup: 4 grupy uczniów Łączna liczba uczniów: 40 Kurs realizowany w wymiarze 30 godzin zegarowych dla każdej grupy Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia ma przygotować do prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej. Zakres tematyczny kursu: Postępowanie z dokumentacją w świetle prawodawstwa w Polsce i UE. Rodzaje dokumentacji; Technika prowadzenia akt osobowych; Ochrona danych osobowych pracownika; Archiwizowanie dokumentacji aktowej i nieaktowej; Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej; Zadania i zasady działania archiwum zakładowego. Ćwiczenia praktyczne archiwizowania dokumentacji aktowej. Po zakończeniu kursu uczestnik/czka musi otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, które powinno być zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). W przypadku firm szkoleniowych prowadzących działalność gospodarczą, zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń w formach pozaszkolnych dopuszcza się wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach własnych, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie musi zawierać wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera przywołane rozporządzenie. Dodatkowo zaświadczenia powinny być opatrzone znakiem funduszy europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny według wzoru zamieszczonego na stronie: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 Wykonawca zapewni przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji kursu Część nr 3 Kurs: ” Kurs akademia fotografii ” Liczba grup: 2 grupy uczniów Łączna liczba uczniów: 24 Kurs realizowany w wymiarze 50 godzin zegarowych dla każdej grupy ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: a) Budowa i obsługa aparatu, ekspozycja i parametry naświetlania b) Światło i oświetlenie (studio, plener) c) Kompozycja obrazu, perspektywa, głębia ostrości d) Selekcja i prezentacja zdjęć, wybór najlepszych ujęć, tworzenie fotoksiążki i przygotowanie do druku Kurs trwający 50 godz. polega na umiejętności obserwacji otoczenia i wyłapywania szczegółów, zmienności perspektyw, wrażliwości na światło, kreatywnego ujęcia tematu, osobistych interpretacji fotografowanych zdarzeń za pomocą środków wizualnych. Równocześnie kurs ofiaruje solidne podstawy obsługi sprzętu fotograficznego oraz prezentacji zdjęć. Zajęcia odbywają się w pracowniach w studio fotograficznym oraz w plenerze. Po zakończeniu kursu uczestnik/czka musi otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, które powinno być zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). W przypadku firm szkoleniowych prowadzących działalność gospodarczą, zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń w formach pozaszkolnych dopuszcza się wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach własnych, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie musi zawierać wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera przywołane rozporządzenie. Dodatkowo zaświadczenia powinny być opatrzone znakiem funduszy europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny według wzoru zamieszczonego na stronie: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 Wykonawca zapewni przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji kursu Część nr 4 Kurs: ” Warsztaty animacji filmowej ” Liczba grup: 2 grupy uczniów Łączna liczba uczniów: 24 Kurs realizowany w wymiarze 20 godzin zegarowych dla każdej grupy ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: a) historia filmu animowanego b) podstawy powstawania filmu animowanego c) budowanie scenariusza filmu d) projekt i wykonanie scenografii e) animowanie bohaterów i udźwiękowienie animacji Po zakończeniu kursu uczestnik/czka musi otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, które powinno być zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). W przypadku firm szkoleniowych prowadzących działalność gospodarczą, zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń w formach pozaszkolnych dopuszcza się wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach własnych, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie musi zawierać wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera przywołane rozporządzenie. Dodatkowo zaświadczenia powinny być opatrzone znakiem funduszy europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny według wzoru zamieszczonego na stronie: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 Wykonawca zapewni przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji kursu.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej jedną dla danej części usługę szkolenia lub kursu. Wykonawca ponadto musi wykazać, że każda usługa, o której mowa powyżej, dotyczyła następującego zakresu tematycznego: Część nr 1 Kurs: ” Kurs kadrowo-płacowy z obsługą programu PŁATNIK ” Część nr 2 Kurs: ” Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia ” Część nr 3 Kurs: ” Kurs akademia fotografii” Część nr 4 Kurs: ” Warsztaty animacji filmowej „
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. • Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
• wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3)-III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w realizacji szkoleń 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Zgodnie z § 6 istotnych postanowień umowy. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1. zmniejszenie łącznej liczby osób objętych kursem określonej w § 1 ust. 1, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1/1*/1**, 2. zmiana osób wskazanych w § 9 ust. 3 (bez zmiany wynagrodzenia) lub zwiększenie liczby osób 11/14 prowadzących kurs wskazanych w § 9 ust. 3 (bez zmiany wynagrodzenia) – pod warunkiem, że osoby te posiadały kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie nie gorsze niż to wskazane w zmienianej umowie. 3. zmiana postanowień umowy w przypadku zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej / Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; 4. )zmiana zakresu usług, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia); 5. zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli organizowanych w ramach projektu: W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach” Wykonawca nie przewidział zakresu usług, którego wykonanie powierzy podwykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia); 6. w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie/w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w § 4 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia którym mowa w § 4 ust. 1* nie ulegnie zmianie.* 2.Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 3.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4.Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie ust. 1 pkt 2) Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego na piśmie w terminie nie później niż 21 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. * Dotyczy transakcji, w wyniku, których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. ** **Dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Kurs kadrowo-płacowy z obsługą programu PŁATNIK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ” Kurs kadrowo-płacowy z obsługą programu PŁATNIK ” Liczba grup: 4 grupy uczniów Łączna liczba uczniów: 38 Kurs realizowany w wymiarze 65 godzin zegarowych dla każdej grupy W ramach kursu omówione zostaną zagadnienia z: prawa pracy, dokumentacji osobowej, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń za czas pracy i czas choroby, naliczania zasiłków chorobowych oraz innych zasiłków, obsługi programu Płatnik Po zakończeniu kursu uczestnik/czka musi otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, które powinno być zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). W przypadku firm szkoleniowych prowadzących działalność gospodarczą, zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń w formach pozaszkolnych dopuszcza się wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach własnych, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie musi zawierać wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera przywołane rozporządzenie. Dodatkowo zaświadczenia powinny być opatrzone znakiem funduszy europejskich z nazwą programu –Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny według wzoru zamieszczonego na stronie: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 Wykonawca zapewni przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji kursu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w realizacji szkoleń 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W przypadku części nr 1 szkolenie będzie prowadzone w Zespole Szkół Ekonomiczno –Technicznych w Gliwicach, w pomieszczeniach wskazanych przez Odbiorcę usługi. Odbiorca usługi udostępni nieodpłatnie na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno –Technicznych w Gliwicach przynajmniej jedną salę do prowadzenia zajęć, wyposażoną w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu z zastrzeżeniem, iż program Płatnik nie jest na wyposażeniu Zamawiającego, tj. Zamawiający nie posiada oprogramowania Platnik, rzutnikiem multimedialnym, z co najmniej 14 stanowiskami komputerowymi wraz z zapleczem sanitarnym.

Część nr: 2 Nazwa: Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ” Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia ” Liczba grup: 4 grupy uczniów Łączna liczba uczniów: 40 Kurs realizowany w wymiarze 30 godzin zegarowych dla każdej grupy Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia ma przygotować do prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej. Zakres tematyczny kursu: Postępowanie z dokumentacją w świetle prawodawstwa w Polsce i UE. Rodzaje dokumentacji; Technika prowadzenia akt osobowych; Ochrona danych osobowych pracownika; Archiwizowanie dokumentacji aktowej i nieaktowej; Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej; Zadania i zasady działania archiwum zakładowego. Ćwiczenia praktyczne archiwizowania dokumentacji aktowej. Po zakończeniu kursu uczestnik/czka musi otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, które powinno być zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). W przypadku firm szkoleniowych prowadzących działalność gospodarczą, zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń w formach pozaszkolnych dopuszcza się wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach własnych, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie musi zawierać wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera przywołane rozporządzenie. Dodatkowo zaświadczenia powinny być opatrzone znakiem funduszy europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny według wzoru zamieszczonego na stronie: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 Wykonawca zapewni przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji kursu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w realizacji szkoleń 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części numer 2,3,4 Zamawiający wymaga, aby kursy były organizowane na terenie miasta Gliwice. Istnieje możliwość, aby szkolenia odbywały się na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno -Technicznego w Gliwicach, w salach do prowadzenia zajęć wyposażonych w ławki, krzesła, rzutnik multimedialny wraz z zapleczem sanitarnym.

Część nr: 3 Nazwa: Kurs akademia fotografii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ” Kurs akademia fotografii” Liczba grup: 2 grupy uczniów Łączna liczba uczniów: 24 Kurs realizowany w wymiarze 50 godzin zegarowych dla każdej grupy ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: a) Budowa i obsługa aparatu, ekspozycja i parametry naświetlania b) Światło i oświetlenie (studio, plener) c) Kompozycja obrazu, perspektywa, głębia ostrości d) Selekcja i prezentacja zdjęć, wybór najlepszych ujęć, tworzenie fotoksiążki i przygotowanie do druku Kurs trwający 50 godz. polega na umiejętności obserwacji otoczenia i wyłapywania szczegółów, zmienności perspektyw, wrażliwości na światło, kreatywnego ujęcia tematu, osobistych interpretacji fotografowanych zdarzeń za pomocą środków wizualnych. Równocześnie kurs ofiaruje solidne podstawy obsługi sprzętu fotograficznego oraz prezentacji zdjęć. Zajęcia odbywają się w pracowniach w studio fotograficznym oraz w plenerze. Po przeprowadzonym kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Po zakończeniu kursu uczestnik/czka musi otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, które powinno być zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). W przypadku firm szkoleniowych prowadzących działalność gospodarczą, zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń w formach pozaszkolnych dopuszcza się wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach własnych, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie musi zawierać wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera przywołane rozporządzenie. Dodatkowo zaświadczenia powinny być opatrzone znakiem funduszy europejskich z nazwą programu – 2/14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny według wzoru zamieszczonego na stronie: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 Wykonawca zapewni przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji kursu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w realizacji szkoleń 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części numer 2,3,4 Zamawiający wymaga, aby kursy były organizowane na terenie miasta Gliwice. Istnieje możliwość, aby szkolenia odbywały się na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno -Technicznego w Gliwicach, w salach do prowadzenia zajęć wyposażonych w ławki, krzesła, rzutnik multimedialny wraz z zapleczem sanitarnym.

Część nr: 4 Nazwa: Warsztaty animacji filmowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ” Warsztaty animacji filmowej ” Liczba grup: 2 grupy uczniów Łączna liczba uczniów: 24 Kurs realizowany w wymiarze 20 godzin zegarowych dla każdej grupy ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: a) historia filmu animowanego b) podstawy powstawania filmu animowanego c) budowanie scenariusza filmu d) projekt i wykonanie scenografii e) animowanie bohaterów i udźwiękowienie animacji Po zakończeniu kursu uczestnik/czka musi otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, które powinno być zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). W przypadku firm szkoleniowych prowadzących działalność gospodarczą, zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń w formach pozaszkolnych dopuszcza się wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach własnych, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie musi zawierać wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera przywołane rozporządzenie. Dodatkowo zaświadczenia powinny być opatrzone znakiem funduszy europejskich z nazwą programu – 2/14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny według wzoru zamieszczonego na stronie: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 Wykonawca zapewni przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji kursu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w realizacji szkoleń 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części numer 2,3,4 Zamawiający wymaga, aby kursy były organizowane na terenie miasta Gliwice. Istnieje możliwość, aby szkolenia odbywały się na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno -Technicznego w Gliwicach, w salach do prowadzenia zajęć wyposażonych w ławki, krzesła, rzutnik multimedialny wraz z zapleczem sanitarnym.

Dyrektor Jednostki
25-07-2019 r.  Beata Damulewicz-Pawełek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
25-07-2019 r.  Beata Damulewicz-Pawełek
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OFERTA_ZAŁĄCZNIK 1

OŚWIADCZENIE_ZAŁĄCZNIK 2

OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁACZNIK NR 4 UMOWA

ZOBOWIĄZANIE

WYKAZ USŁUG

TAJEMNICA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

OTWARCIE OFERT

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT