OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – nr 540077233-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.

Oznaczenie sprawy: ZSET/Pzp/02/2019
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych Im. Cichociemnych W Gliwicach
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”

Oznaczenie sprawy: ZSET/Pzp/02/2019

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych Im. Cichociemnych W Gliwicach
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa
Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu „W przyszłosć z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”

 

Ogłoszenie nr 540077233-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.
Gliwice

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529018-N-2019
Data: 2019-04-10
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27658625600000, ul.
Władysława Sikorskiego 132, 44103 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0 32 279 66 96, e-mail
szkola@zset.edu.pl, faks 0 32 279 66 97.
Adres strony internetowej (url): http://zset.strefa.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data: 2019-04-25, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data: 2019-04-29, godzina: 9:00,

Dyrektor Jednostki
18-04-2019 r.  Beata Damulewicz-Pawełek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
Dyrektor Jednostki
18-04-2019 r.  Beata Damulewicz-Pawełek
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIKI:

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia