OGŁOSZENIE PRZETARGU – nr 529025-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.

Oznaczenie sprawy: Oznaczenie sprawy: ZSET/Pzp/03/2019
nr kor.:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych Im. Cichociemnych W Gliwicach
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Dostawa doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania do realizacji zajęć w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”

Ogłoszenie nr 529025-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach: Dostawa doposażenia w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do realizacji zajęć w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane przez Zamawiającego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 27658625600000, ul. ul. Władysława Sikorskiego 132 , 44-103 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0 32 279 66 96, e-mail szkola@zset.edu.pl, faks 0 32 279 66 97.
Adres strony internetowej (URL): http://zset.strefa.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zset.strefa.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
OFERTY należny składać listownie, osobiście, za pomocą poczty lub kurierem. W przypadku ofert przesyłanych poczta/kurierem decyduje data wpływy do sekretariatu szkoły.
Adres:
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH W GLIWICACH ul. Sikorskiego 132, 44-103 Gliwice, sekretariat szkoły, I pietro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa doposażenia w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do realizacji zajęć w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”.
Numer referencyjny: ZSET/Pzp/03/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie do realizacji zajęć w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”. Zamówienie jest realizowane przez Zamawiającego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 2. Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie pracowni nauki zawodów: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych. 3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych, w związku z powyższym Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części: CZĘŚĆ 1 – WÓZEK NA LAPTOPY CZĘŚĆ 2 – OPROGRAMOWANIE DO NAUKI ZAWODU: TECHNIK LOGISTYK_PROGRAM MAGAZYNOWY CZĘŚĆ 3– OPROGRAMOWANIE DO NAUKI ZAWODU: TECHNIK LOGISTYK_PROGRAM TRANSPORTOWY CZĘŚĆ 4 – DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY I TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH_cz.1 CZĘŚĆ 5 – DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY I TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH_cz.2 CZĘŚĆ 6 – PROGRAM DO TWORZENIA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy dydaktycznych, sprzętu został zawarty w formularzach cenowych stanowiących ZAŁACZNIKI NR 4A-4F do SIWZ. Przedstawione w formularzu cenowym wskazania na produkty z podaniem nazwy producenta lub normy należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pózn. zm.), a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne opisywanym powyżej. Oznacza to, ze Wykonawca może zaproponować inne niż wyszczególnione w formularzu cenowym z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych. 5.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie noszący znamion użytkowania, wolny od wad, który musi posiadać cechy i parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ. 6. Produkty musza być zapakowane w oryginalne opakowania producenta, opatrzone w etykiety identyfikujące każdy z produktów. 7. Dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały szkoleniowe muszą posiadać oznakowanie CE – zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności: ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1398), ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226) wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami. 8. Wymagany termin gwarancji: minimum 24 miesiące od dnia odbioru dostawy, Wymagany termin rękojmi: minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30230000-0
48520000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te Powinny byc wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
– wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, – wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniajace wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwa jednostka certyfikująca kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lubbuzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3) – III.6).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przedmiocie zamówienia i zaoferowanie produktów innych niż wycenione przez Wykonawce w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, w przypadku gdy produkty wyszczególnione w formularzu zostaną wycofane z produkcji lub będą czasowo niedostępne na rynku lub zostaną zastąpione przez inne produkty. Nowo zaoferowane produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż opisane w przedmiotowym formularzu i spełniać wszystkie wymagania w nim zawarte. 2. Dopuszczalna jest również zmiana cen jednostkowych w zakresie nowo oferowanych produktów, jednak ceny nie mogą być wyższe od cen przedstawionych w dniu składania oferty. Wykonawca przed dokonaniem dostawy zobowiązany będzie uzyskać na piśmie, faksem lub mailem akceptacje Odbiorcy na zmianę w przedmiocie umowy i zaoferowaniu innych produktów, wykazując, ze nowo zaoferowane produkty posiadają wszystkie parametry opisane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca winien dostarczać przedmiot zamówienia zgodny z przedstawiona oferta przetargowa. 3. Dostarczenie produktów innych niż wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Odbiorcy będzie traktowane jako dostarczenie towaru wadliwego. 4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 3 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 4**. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w § 3 ust. 1** ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia którym mowa w § 3 ust. 1** nie ulegnie zmianie. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. * dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: WÓZEK NA LAPTOPY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość półek na laptopy: 20 Koła: 2 stałe, 2 skrętne w tym 1 z hamulcem Uchwyt: uchwyt do wygodnego poruszania wózkiem Akcesoria elektryczne • przewód zasilający o długości trzy metry z wtyczką, dwadzieścia gniazdek elektrycznych • po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka prąd płynie do wszystkich 20 gniazdek z bolcem Zamknięcie: drzwi zamykane zamkiem renomowanego producenta ryglującym w trzech punktach, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, zamek w systemie klucza master Gwarancja: minimum 24 miesiące dla szkoły
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30230000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: OPROGRAMOWANIE DO NAUKI ZAWODU: TECHNIK LOGISTYK_PROGRAM MAGAZYNOWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Programu komputerowego obsługujące magazyn pod kątem logistycznym klasy WMS. Powinien działać na platformach Windows 8/10. Program powinien: być całkowicie w języku polskim pracować stanowiskowo, – być niezależnym na każdym komputerze /od zewnętrznej i wewnętrznej sieci informatycznej/; być zakupiony na własność zamawiającego; mieć bezpłatne aktualizacje, i co najmniej pięcioletnie wsparcie techniczne; posiadać dokumentację użytkowania; posiadać demonstracyjną bazę wsadową; umożliwiać w dowolnym momencie archiwizację i odtwarzanie zasobu na jednostkach pamięci dostępnych w komputerze; prowadzić kartoteki zasobowe; wystawiać dokumenty wewnętrzne dyspozycji i alokacji zasobu magazynowego; generować dokumenty zewnętrzne; dokonywać inwentaryzacji okresowych i bieżących całego /lub wybranego/ zasobu magazynowego; tworzyć bazę dostawców i odbiorców z możliwością opisu własnego/komentarza; umożliwiać odczyt kodów paskowych dla operacji i zasobu; umożliwiać drukowanie etykiet ładunkowych wraz z wygenerowanymi kodami paskowymi; umożliwiać definiowanie ścieżek lokalizacji dostawy i zbiórki; obsługę kompletacji na poziomach zamówienie, jednostki transportowej, ładunkowej; wystawiania faktur za czynności logistyczne na obcym zasobie; zarządzać zasobami ludzkimi na poziomie zleceń i zadań /what to do/; kontrola wydajności i czasu pracy magazynierów umożliwiać wprowadzenie alertów informujących o wezwaniu dostawy uzupełniającej/stanów krytycznych planowanych poziomów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 48520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ 3– OPROGRAMOWANIE DO NAUKI ZAWODU: TECHNIK LOGISTYK_PROGRAM TRANSPORTOWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program komputerowy obsługujący i zarządzający zasobem transportowym, zarządzający kierowcami, spedytorami, zleceniami transportowymi i pozostałymi zasobami firmy pod kątem logistycznym klasy TSL. Powinien działać na platformach Windows 8/10. Program powinien: być całkowicie w języku polskim pracować stanowiskowo, – być niezależnym na każdym komputerze /od zewnętrznej i wewnętrznej sieci informatycznej/; – być zakupiony na własność zamawiającego; mieć bezpłatne aktualizacje, i co najmniej pięcioletnie wsparcie techniczne; posiadać dokumentację użytkowania; posiadać demonstracyjną bazę wsadową; działać w czasie rzeczywistym mieć wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli umożliwiać w dowolnym momencie archiwizację i odtwarzanie zasobu na jednostkach pamięci dostępnych w komputerze; prowadzić kartoteki zasobowe; umożliwiać wprowadzenie zlecenia z podglądem i wydrukiem potwierdzenia przyjęcia; przygotowywać zlecenia dla przewoźnika z wydrukiem i wysyłką mailem; kolekcjonować, klasyfikować klientów; kolekcjonować, klasyfikować przewoźników; umożliwiać tworzenie, redagowanie tras, kompletacji załadunków i rozładunków; umożliwiać zakup i sprzedaż towarów/materiałów/usług generować dokumenty: zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, Faktury Pro Forma, Faktury Vat, Faktury korygujące, noty obciążeniowe, korekty, wezwania dom zapłaty, Pz, Wz, Rw, Mm. podawać stany magazynowe –. salda – bilanse otwarcia/zamknięcia obroty na całości i wybranym zasobie – kartoteki magazynowe KTM. planować stany minimalne zasobów umożliwiać kształtowanie grup marż, cen towarów/usług wczytywać dane o kontrahencie/przewoźniku z bazy GUS oraz giełdy Trans, przygotować druki CRM i Krajowego Listu Przewozowego, prowadzić katalogi pojazdów z przypominaniem o przeglądach, ubezpieczeniach itp, z rejestracją napraw, kosztów, wyposażenia z wydrukiem protokołu przekazania, odbioru pojazdu; analizować rentowności zleceń, oceniać pracę spedytorów, zarządzać pracą kierowców, obliczać rentowności samochodów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ 4 – DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY I TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH_cz.1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład doposażenia wchodzą: Laminator rolowy Bigówka o szerokości Zszywacze profesjonalne Oczkarka z kompletem oczek Urządzenie do krojenia Trymer 100cm Zestaw papierów o różnym formacie oraz folii do laminatora Kostka introligatorska Bindownica z zestawem materiałów eksploatacyjnych (grzbiety + okładki)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ 5 – DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY I TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH_cz.2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:w skład doposażenia wchodzą: Lampa błyskowa do aparatu Kabel synchro do lamp studyjnych Filtr polaryzacyjny Obiektyw do makrofotografii Softbox FreePower z podwójnym dyfuzorem Czasza do modelowania światła Lustrzanka cyfrowa Światłomierz Kamera cyfrowa Mikrofon do kamery Kabel do mikrofonu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: CZĘŚĆ 6 – PROGRAM DO TWORZENIA INDYWIDUALNYGO PLANU DZIAŁANIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program komputerowy pozwalający na zaplanowanie indywidualnego planu kariery zawodowej – przygotowanie indywidualnego planu działania. Program ma zawierać moduł do stworzenia Indywidualnego Planu Działania. Dodatkowo powinien umożliwiać przeprowadzenie testów własnych wartości, zainteresowań, umiejętności, predyspozycji, mocnych i słabych stron oraz własnej osobowości. Powinien zawierać interaktywne zestawy zadań i ćwiczeń, które wspomagają proces zdobywania wiedzy o sobie samym, zawodach, możliwościach kształcenia oraz rynku pracy. Wersja językowa: Polska. Ilość stanowisk: w zależności od licencji, min. 2 stanowiska komputerowe w obrębie jednego miejsca użytkowania. Typ licencji: Komercyjna. Ważność licencji: Wieczysta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 48520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor Jednostki
10-04-2019 r.  Beata Damulewicz-Pawełek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
10-04-2019 r.  Beata Damulewicz-Pawełek
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZALACZNIK_4A_WOZEK_NA_LAPTOPY-[08022019_105003]

ZALACZNIK_4B_OPROGRAMOWANIE_DO_NAUKI_ZAWODU_TECHNIK_LOGOSTYK-[08022019_105003]

ZALACZNIK_4C_OPROGRAMOWANIE_DO_NAUKI_ZAWODU_TECHNIK_LOGOSTYK-[08022019_105003]

ZALACZNIK_4D_DOPOSAZENIE_DO_PRACOWNI_NAUKIZ_AWODU_TECHNIK_REKLAMY_I_TECHNIK_CYFROWYCH_PROCESOW_GRAFICZNYCH-[08022019_105003]

ZALACZNIK_4E_DOPOSAZENIE_DO_PRACOWNI_NAUKIZ_AWODU_TECHNIK_REKLAMY_I_TECHNIK_CYFROWYCH_PROCESOW_GRAFICZNYCH-[08022019_105003]

ZALACZNIK_4E_DOPOSAZENIE_DO_PRACOWNI_NAUKIZ_AWODU_TECHNIK_REKLAMY_I_TECHNIK_CYFROWYCH_PROCESOW_GRAFICZNYCH-[08022019_105003].doc

ZALACZNIK_4F_PROGRAM_DO_TWORZENIA_INDYWIDUALNYGO_PLANU_DZIALANIA-[08022019_105003]

ZAŁĄCZNIKI 4A-4F

ZALACZNIK_5_POSTANOWIENIA_UMOWY.doc

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – nr 540070992-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – nr 540070992-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.

ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

OTWARCIE OFERT

Protokół otwarcia ofert 

WYNIKI

zawiadomienie o wynikach część 1

zawiadomienie o wynikach część 2

zawiadomienie o wynikach część 3

zawiadomienie o wynikach część 4

zawiadomienie o wynikach część 5

zawiadomienie o wynikach część 6