OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – nr 540070992-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.

Oznaczenie sprawy: ZSET/Pzp/03/2019
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych Im. Cichociemnych W Gliwicach
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Dostawa doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania do realizacji zajęć w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”

Ogłoszenie nr 540070992-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.
Gliwice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529025-N-2019
Data: 10.04.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27658625600000, ul. ul. Władysława Sikorskiego 132, 44-103 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0 32 279 66 96, e-mail szkola@zset.edu.pl, faks 0 32 279 66 97.
Adres strony internetowej (url): http://zset.strefa.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-12, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-25, godzina: 10:30,

Dyrektor Jednostki
11-04-2019 r.  Beata Damulewicz-Pawełek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
Dyrektor Jednostki
11-04-2019 r.  Beata Damulewicz-Pawełek
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

MODYFIKACJA SIWZ